Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Beretning 2017
top
Page

Beretning 2017

 

 

2018 Bestyrelse

Download i PDF-format

Bestyrelsens beretning for 2017

2017 har været et stille år – sammenlignet med 2016. Stormene har ikke været så
ødelæggende som Bodil og Urd.

Hyldebo Strandvej – ud mod havet – er stadig i en sørgelig forfatning. Bestyrelsen
har været i dialog med kystgrundejerne om etablering af en ny vej, Men stadig uden
en egentlig løsningsmodel.

Jeg har 16. April talt med Johannes Heyer fra Odsherred Kommune.

Kommunen har bevilget ekstern hjælp (til sig selv, altså kommunen) fra LE34 eller
tilsvarende, omkring en ekspropriation på strandgrundene, således at der kan opføres et
hjulspor, der sikrer adgangsvej til strandgrundene. Adgangsvejen skal være langtidsholdbar,
så den vil være tilbagetrukket temmelig langt fra stranden.

Den nævnte ekspropriation vil være uden erstatning til grundejerne, og en såkaldt tvangs
ekspropriation.

Jeg kunne ikke få en tidsramme for sagen.

Vi håber 2018 vil munde ud i en god løsning.

Bestyrelsen havde lavet en ansøgning, og vi var så heldige at modtage et tilskud på
kr. 10.000 fra SEAS nve.
Beløbet er doneret for at kunne genetablere de 2 bord/bænke sæt på stranden. Vi
afventer en endelig etablering af vejen inden vi iværksætter arbejdet.


Kystsikringen
Bestyrelsen vil fremadrettet – når spørgsmålet om vejen – har fundet en løsning,
forestå mindre vedligeholdelse af den eksisterende kystsikring i det omfang
foreningens økonomi tillader det. Kystgrundejerne har for egen regning genetableret
Kystsikringen her i starten af 2018.


Vejene
Hyldebo Strandvej har nu en del huller, så den skal have en omgang vedligeholdelse og vi forventer atter i år at salte den. De øvrige veje vil vi også kigge på.

Vi kontaktede i januar måned i år FiberNet og bad dem udbedre de skader der er
forårsaget på vejene ved nedgravning af fiberkabler.
Hvis der er medlemmer, der ser vejskader forårsaget af lastbiler eller maskiner,
bedes de fortælle bestyrelsen, hvor det er sket, og om muligt, hvem der har
forårsaget skaden. Vi vil derefter forsøge at få skadevolderen til at betale for
reparationen.
Grundejerne skal huske at beskære beplantningen ud mod vejene, således at også
større køretøjer, brandvæsen og renovation kan passere, en nærmere beskrivelse af
kravene findes i den grønne folder fra kommunen.

Drænet fungerer udmærket.
Hvis det skulle vise sig nødvendigt at skylle det igennem i løbet af foråret, vil vi gøre
det.
Hvis den røde lampe på pumpestationen lyser, vil vi gerne have, at man ringer til
elektrikeren, hvis nummer findes på pumpestationen, han skal dog ikke komme ud i
weekenden.
Hvis der er grundejere, der ønsker at lægge dræn på egen grund, skal de huske, at
tilslutning til fællesdrænet skal udføres af en autoriseret kloakmester og
grundejerforeningen skal tilsendes en ”attest” fra kloakmesteren. Husk desuden at
overholde reglerne for drænets afstand til sivebrønd, skel m.m.

Grøften holder stadig bestyrelsen beskæftiget.
2 gange i løbet af året har det været nødvendigt at grave udløbet fri på stranden.
Der er i 2017 ofret i alt kr. 9.000 på denne post, hvoraf halvdelen skal dækkes af
Kragøre Grundejerforening.

Højvandsdiget ved Søgården og Sejer Strande har virket efter hensigten under
vinterens storme. Dog har diget sat sig, og skulle forhøjes, og ral skal tilbage på
forstrand som ralfodring. Derfor vil vedligeholdelsesbidraget i 2018 blive øget med
50% til 30.150 fra 20.100 pr. år. Digelaget holder i år generalforsamling den 22. april,
altså i morgen. Jens Blemmer opstiller til generalforsamlingen, og vi håber han
bliver valgt ind i bestyrelsen.

Renovation, storskrald og grenaffald ligger i øvrigt i kommunalt regi, så det kan
man læse nærmere om i den grønne folder (og i landliggeren).
Regnskabet vil Niels vende tilbage til, så det vil jeg ikke kommentere.
Dog glæder det mig at bestyrelsen har overholdt budgettet for 2017, samt at vi igen
har en positiv kapitalkonto – men vi har stadig en yderst sårbar økonomi.

Metaldetektor
Jeg vil minde om, at foreningen har en metaldetektor, som jo gør det lettere at finde
skelpælene. Den er til udlån til medlemmer mod behørig kvittering.
Den kan lånes hos Lis Henrichsen, der bor Pilekrogen 10.

Udsendelse af referat
Bestyrelsen har jo besluttet, at vi udsender generalforsamlingsreferater og anden
aktuel information som e-mail, til de medlemmer hvis e-mail adresse, vi har.
Dette kræver naturligvis, at vi har medlemmernes e-mail adresser, så de der er
interesserede, bedes sende deres e-mail adresser til formanden.

Hjemmeside
Foreningen har en hjemmeside på: www.sjaellandsodde.dk/Hyldebo. Vi opdaterer
den med relevant information, efterhånden som informationen foreligger.

Tømning af septiktanke sker for sommerhusejerne hvert 3. år. Det skete sidst i
2017, så der er tømning igen i 2020. Vær opmærksom på reglerne for dæksler. I dag
må de højst veje 25 kg.
Mere om dette kan findes på www.odsherredforsyning.dk. Husk også at beskære så
slamsugeren kan komme frem på vejen og man kan få adgang til septiktanken.

Kommunens kloakeringsaktiviteter
Kommunen har genoptaget kloakeringen i 2017.
Planerne for kloakering fastslår nu, at vores område bliver kloakeret i perioden
2026 - 2042, dvs. der er endnu ikke nogen konkrete planer.

Vandværket
Vores vandværk, Yderby Lyng Vandværk holder i år generalforsamling den 26. maj
kl. 10.30. Jeg vil anbefale grundejerne at møde op til denne generalforsamling, de
altid har et spændende indhold og som afsluttes med smørrebrød, øl vand og snaps.
Vandværket har gennem det sidste år arbejdet med at indføre et RO-anlæg, dvs. et
anlæg baseret på omvendt osmose, således at kalk, magnesium og salt fjernes fra
vandet inden det sendes ud til forbrugerne.

Foreningens vedtægter
Hvis der er nogen, der mangler foreningens vedtægter, kan de hentes på
hjemmesiden eller fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Generalforsamlingen i 2019 bliver den 13. april

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for samarbejdet i det
forløbne år. Jeg håber, generalforsamlingen bakker op om bestyrelsen, så vi kan
forsætte vores arbejde.

top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login