Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Beretning 2018
top
Page

Beretning 2018

   

Bestyrelsens beretning for 2018

2018 har været et forholdsmæssigt stille år. 

Hyldebo Strandvej – ud mod havet – er i bedre stand end de seneste år. Kystgrundejerne har selv bekostet en kystsikring, og grundejerforeningen har betalt for yderligere sten og en delvis retablering vejen.

Kommunen har fået et notat fra LIFA om omlægning af vores private fællesvej Hyldebo Strandvej.

Det notat tygger Kommunen nu på, og vi håber på et svar inden alt for længe. Men ud fra hvad bestyrelsen kan læse af notatet, skal vi nok ikke forvente mirakler, og såfremt vejen skal omlægges – vil det kræve nogle enige strandgrundejere.

Bestyrelsen havde en gennemgang af det arbejde Fibernet havde udført. Og foreningen accepterede en erstatning på kr. 7.500 for de ødelæggelser Fibernet havde forårsaget på vore veje.

Kystsikringen

Bestyrelsen vil fremadrettet – forestå mindre vedligeholdelse af den eksisterende kystsikring i det omfang foreningens økonomi tillader det.

Vejene Hyldebo Strandvej har som sædvanlig en del huller efter vinteren, så den skal have en omgang vedligeholdelse og vi forventer atter i år at salte den.

De øvrige veje vil vi også kigge på.

Hvis der er medlemmer, der ser vejskader forårsaget af lastbiler eller maskiner, bedes de fortælle bestyrelsen, hvor det er sket, og om muligt, hvem der har forårsaget skaden. Vi vil derefter forsøge at få skadevolderen til at betale for reparationen.

Grundejerne skal huske at beskære beplantningen ud mod vejene, således at også større køretøjer, brandvæsen og renovation kan passere, en nærmere beskrivelse af kravene findes i den grønne folder fra kommunen.

Drænet fungerer udmærket.

Hvis det skulle vise sig nødvendigt at skylle det igennem i løbet af foråret, vil vi gøre det.

Hvis den røde lampe på pumpestationen lyser, vil vi gerne have, at man ringer til elektrikeren, hvis nummer findes på pumpestationen, han skal dog ikke komme ud i weekenden.

Hvis der er grundejere, der ønsker at lægge dræn på egen grund, skal de huske, at tilslutning til fællesdrænet skal udføres af en autoriseret kloakmester og grundejerforeningen skal tilsendes en ”attest” fra kloakmesteren. Husk desuden at overholde reglerne for drænets afstand til sivebrønd, skel m.m.

Grøften holder stadig bestyrelsen beskæftiget.

Der har været afholdt møde mellem vandkommissæren, de berørte grundejere fra Kragøre Grundejerforening og Hyldebo Grundejerforening. Der er nu en klar afgørelse om hvem der er ansvarlig for vedligeholdelse af grøften. Og det påhviler de enkelte lodsejere – d.v.s. Hyldebo Grundejerforening og de grundejere fra Kragøre der ligger ud til grøften. Odsherred Kommune følger op på vedligeholdelsen.

Højvandsdiget ved Søgården og Sejer Strande har virket efter hensigten under vinterens storme. 2018 bød på ekstraordinære udgifter, med uventede omkostninger til erstatninger. Dette var dog engangsomkostninger, og driften er normal igen. Raldiget foran det etablerede dige, har vist sig at være en god ide, da diget bliver beskyttet. Digelaget regner med at oparbejde en kapital på 500-800.000 for at sikre en god drift. Digelaget afholdt i år generalforsamling den 7. april. Jens Blemmer er   valgt ind i bestyrelsen.

Renovation, storskrald og grenaffald ligger i øvrigt i kommunalt regi, så det kan man læse nærmere om i den grønne folder . Fra efteråret vil vi modtage en ny affaldsbeholder med 2 rum til sortering.

Regnskabet vil Niels vende tilbage til, så det vil jeg ikke kommentere.

Dog glæder det mig at bestyrelsen har overholdt budgettet for 2018,

Metaldetektor
Jeg vil minde om, at foreningen har en metaldetektor, som jo gør det lettere at finde skelpælene. Den er til udlån til medlemmer mod behørig kvittering.

Den kan lånes hos Lis Henrichsen, der bor Pilekrogen 10.

Udsendelse af referat

Bestyrelsen har jo besluttet, at vi udsender generalforsamlingsreferater og anden aktuel information som e-mail, til de medlemmer hvis e-mail adresse, vi har.

Dette kræver naturligvis, at vi har medlemmernes e-mail adresser, så de der er interesserede, bedes sende deres e-mail adresser til formanden. (Det kniber med at huske at informere foreningen når man får ny mailadresse.)

Hjemmeside

Foreningen har fået en ny hjemmeside på: www.hyldebo.net

Vi opdaterer den med relevant information, efterhånden som den foreligger.

Tømning af septiktanke sker for sommerhusejerne hvert 3. år. Det skete sidst i 2017, så der er tømning igen i 2020. Vær opmærksom på reglerne for dæksler. I dag må de højst veje 25 kg.

Mere om dette kan findes på www.odsherredforsyning.dk. Husk også at beskære så slamsugeren kan komme frem på vejen og man kan få adgang til septiktanken.

Kommunens kloakeringsaktiviteter Kommunen har genoptaget kloakeringen i 2017.

Planerne for kloakering fastslår nu, at vores område bliver kloakeret i 2026.

Vandværket

Vores vandværk, Yderby Lyng Vandværk holder i år generalforsamling den 26. maj kl. 10.30. Jeg vil anbefale grundejerne at møde op til denne generalforsamling, de ha altid et spændende indhold og som afsluttes med smørrebrød, øl vand og snaps. Vandværket har gennem det sidste år arbejdet med at indføre et RO-anlæg, dvs. et anlæg baseret på omvendt osmose, således at kalk, magnesium og salt fjernes fra vandet inden det sendes ud til forbrugerne. Det har betydet at vandværket kan nedsætte vandprisen fra 8 kr./kbm til 7 kr./kbm.

Foreningens vedtægter

Hvis der er nogen, der mangler foreningens vedtægter, kan de hentes på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Generalforsamlingen i 2020 bliver den 18. April
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

En særlig tak til Niels Bülow der fratræder som kasserer. Jeg håber Niels bliver genvalgt til bestyrelsen, så vi ikke helt skal undvære hans store viden om vor forening.

Også tak til Knud Engholm-Pedersen, der har valgt at udtræde af bestyrelsen grundet sygdom og flytning til Bornholm.

Jeg håber, generalforsamlingen bakker op om bestyrelsen, så vi kan forsætte vores arbejde.

 

 

 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login