Hyldebo

Du er her: Hjem > Generalforsamlinger > Beretning 2023
top
Page

Beretning 2023

   

Bestyrelsens beretning for 2022

2022 har været et meget anderledes år end de tidligere – pandemien blev aflyst men så kom Ruslands invasion af Ukraine med energikrise og inflation.

I tredje kvartal 2022 nåede sommerhuspriserne det hidtil højeste niveau, men er nu faldende På Videnscenteret Bolius hjemmesiden kan man følge udviklingen (https://www.bolius.dk/se-priserne-paa-sommerhuse-i-din-kommune-de-seneste-20-aar-46652#map=521744&geo=Halsn%C3%A6s).

Kystsikringen

Foreningen har  i 2022 bekostet vedligeholdelse af dele af den eksisterende kystsikring. Der er kørt 2 vognlæs store sten på i den nordlige ende af diget (ud for Pilekrogen 17) til en samlet pris af ca. 31.000 kr. Denne del var ikke med da kystgrundejerne i 2018 gennemførte en opretning og forbedring af stenrækken (pris 200.000 som blev betalt af strandgrundejerne).

Udvidelse af færgetrafikken fra Odden

Molslinjen har søgt og fået tilladelse til at ombygge og udvide vejanlægget omkring havnen. Der indsættes flere færger og der vil derfor blive mere trafik.

En række borgere på Sjællands Odde og Odsherreds borgmester Karina Vincentz deler en bekymring- Vi har desværre ingen ret til at bestemme, hverken over vej eller indkørsler. Derfor prøver vi at påvirke transportministeren og Vejdirektoratet, siger Karina Vincentz.

Vi ønsker os en rundkørsel eller et lyssignal eller noget, der kan give pauser i trafikken.

Der kan læses mere om dette på vores hjemmeside.

Adgang til militærarealet på Gniben

Som en følge af krigshandlingerne i Ukraine har forsvaret ønsket at lukke adgangen fra parkeringspladsen og ud til spidsen. Der vil stadig være adgang til fods langs stranden.

Vejfest

Foreningen holdt den september vejfest for første gang i forenings historie. Billeder fra vejfesten er på hjemmesiden.

I 2023 holdes vejfesten i højsommeren lørdag den 29. juli. Mere information og nedsættelse af festudvalg på generalforsamlingen.

Vejene

Mange veje havde en del huller efter vinteren, og de fik en omgang vedligeholdelse i april 2022. Udover  Hyldebo Strandvej der igen blev rettet ud og saltet for at begrænse støvgener, blev også Lærkekrogen udsat for større vedligeholdelse.

Stormen Malik fjernede gruset fra stenene på Hyldebo Strandvej og bestyrelsen fik kørt nyt grus på. Hyldebo Strandvej er på strækningen langs vandet i bedre stand end i mange år primært fordi ral skyller ind bag stenene når det er storm

Hvis der er medlemmer, der ser vejskader forårsaget af lastbiler eller maskiner, bedes de fortælle bestyrelsen, hvor det er sket, og om muligt, hvem der har forårsaget skaden. Vi vil derefter forsøge at få skadevolderen til at betale for reparationen.

Grundejerne skal huske at beskære beplantningen ud mod vejene, således at også større køretøjer, brandvæsen og renovation kan passere, en nærmere beskrivelse af kravene findes i den grønne folder fra kommunen.

Fartreduktion på vejene

På generalforsamling april 2022 aftaltes det at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for at etablere fartbegrænsende foranstaltninger, evt vejbump.

Bestyrelsen har været i kontakt med leverandør af vejbump – men problemet er at vejbumpene ikke let kan monteres med mindre der er asfalt at skrue dem fast i. Bestyrelsen har diskuteret løsninger på problemet – og ud over slet ikke at vedligeholde vejene (huller sænker hastigheden).

Bestyrelsen har i stedet valgt at indkøbe nye skilte om fartreduktion der forhåbentligt respekteres. Skiltene bliver opsat på de eksisterende standere når disse er blevet rettet op.

Drænet påkaldte sig en del opmærksomhed fra forskellige forvaltninger i Odsherred kommune i 2021. Pumpen har været ustabil i 2022 og er blevet repareret. Den røde lampe på pumpestationen lyste, og en opmærksom beboer ringede til elektrikeren (HE-electic - nummeret findes på pumpestationen). Elektrikeren kom efter at have ringet til mig og fik i første omgang afhjulpet probemet (relæet var slået ud og der kunne ikke måles fejlstrøm. Senere gentog problemet sig og vi bestilte et service og reparation af pumpen.

Hvis der er grundejere, der ønsker at lægge dræn på egen grund, skal de huske, at tilslutning til fællesdrænet skal udføres af en autoriseret kloakmester og grundejerforeningen skal tilsendes en ”attest” fra kloakmesteren. Husk desuden at overholde reglerne for drænets afstand til sivebrønd, skel m.m.

Grøftens vedligeholdelse: Vandkommissæren har fastlagt at udløbets vedligeholdelse påhviler Hyldebo Grundejerforening.

Højvandsdiget ved Søgården og Sejer Strande Ralfolden foran diget har vist sig som en god løsning i forhold til at sikre selve diget.  Dige lauget har derfor besluttet, at ralfolden genoprettes efter behov. Græsslåning af diget er blvet ændret til medio august måned, og det har nedsat/fjernet den uønskede og forbudte trafik på diget. Vores forening repræsenteres fortsat af Jens Blemmer.

Renovation, storskrald og grenaffald ligger i øvrigt i kommunalt regi, så det kan man læse nærmere om i den grønne folder. Der kommer nye systemer i efteråret 2023 – se den lille grønne https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/affald-og-en-groen-hverdag/affald-og-genbrug/nye-affaldsordninger-2023/

Regnskabet er vedlagt og den korte besked er at budgettet for 2022 er overholdt – det er lykkedes at bruge lidt af foreninger formue J.

Metaldetektor
Foreningen har en metaldetektor, som jo gør det lettere at finde skelpælene. Den er til udlån til medlemmer mod behørig kvittering. Den opbevares af Steen Brink, Hyldebo Strandvej 12.

Udsendelse af referat

Bestyrelsen har jo besluttet, at vi udsender generalforsamlingsreferater og anden aktuel information som e-mail, til de medlemmer hvis mailadresse, vi har.

Dette kræver naturligvis, at vi har medlemmernes -mailadresser, så de der er interesserede, bedes sende deres -mailadresser til formanden. (Det kniber med at huske at informere foreningen når man får ny mailadresse.)

Hjemmeside Foreningens hjemmeside på: www.hyldebo.net opdateres jævnligt med relevant information, efterhånden som den foreligger.

Tømning af septiktanke sker fremover hvert år. Vær opmærksom på reglerne for dæksler. I dag må de højst veje 25 kg.

Mere om dette kan findes på www.odsherredforsyning.dk. Husk også at beskære så slamsugeren kan komme frem på vejen og man kan få adgang til septiktanken.

Kommunens kloakeringsaktiviteter Kommunen har genoptaget kloakeringen i 2017. Men de har også i december 2019 udskudt kloakering blandt andet af vores område. De aktuelle planer fremgår af kommunens hjemmeside. https://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/. Kloakering af vores område vil, ifølge planerne, ske efter 2040.

Vandværket Vores vandværk, Yderby Lyng Vandværk (YLV) leverer fremragende vand. Siden vi indførte omvendt- osmose-anlægget (RO-anlægget) i 2018 er vandet blevet blødt, så vi undgår at skulle afkalke kaffemaskiner og kedler, eventuelle forureninger er fjernet, og vi har kunnet nedsætte prisen med 1 kr./kbm.

De meget omtalte pesticider og især PFOS/PFAS stofferne går vi helt fri af, idet vores boringer ligger på økologiske marker.

Udskiftningen af vandmålere til elektroniske vandmålere er i gang og vil være afsluttet i løbet af 3 år. En af gevinsterne ved disse vandmålere er, at man selv kan følge sit forbrug via smartphone eller PC. Vi forventer, at dette vil medføre et fald i tab af vand ved frostsprængning af vandrørene, og dermed spare de uheldige for store beløb.

Foreningens vedtægter

Hvis der er nogen, der mangler foreningens vedtægter, kan de hentes på hjemmesiden eller fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Generalforsamlingen i 2024 afholdes lørdag den 6. April 2024 kl 11 og afsluttes med frokost efterfølgende.

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år.

På vegne af bestyrelsen

Carsten Suhr Jacobsen
Hyldebo Strandvej 20
telefon 2537 7667

 

 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

                         
            

 Kalender

Årsplan - link

Login