Hyldebo

Du er her: Hjem > Forenings-Info > Kystsikring 2015 > 1. Kystgruppens forslag
top
Page

1. Kystgruppens forslag

til reetablering af vej og reparation af kystsikring

Download som PDF

 

Forslag til reetablering af vej og reparation af kystsikring Hyldebo Strandvej 14-26 og Pilekrogen 13-17.

Efter stormen ”Bodil” i dec. 2013 skete der omfattende skader på vej og kystsikring i ovennævnte område. Grundejerforeningen Hyldebo nedsatte en Kystgruppe til at udarbejde et forslag til genopretning af forholdene, da man ikke umiddelbart kunne blive enige om løsningsmodeller og byrdefordeling.
Efter mange møder i Kystgruppen og ansøgninger og udveksling af synspunkter med diverse myndigheder, (bilag A til L - nederst på siden) foreligger nu et projektforslag (bilag A) til at genoprette vejadgang til en række parceller og til sikring af kysten som beskrevet i tilladelse fra 1982 (bilag G).
Hyldebo Strandvej har i den nævnte periode på 31 år været beskyttet af en kystsikring, selvfølgelig med en del vedligeholdelse, som har påhvilet grundejerforeningen jævnfør grundejerforeningens vedtægter § 2 (bilag H).
Vekslende kvalitet og hyppighed i vedligeholdelsen, sammenholdt med ekstremt højvande (1,82 m) og en kraftig nordvestenstorm resulterede i et gennembrud og bortskylning af vej og kystarealer i området som beskrevet i opgaveløsningen (projektbeskrivelse bilag A). Ud for Hyldebo Strandvej nr.16-18 og nordud bortskyllede ca. 2000 m³ materiale, og dele af kystsikringen skred ud og blev flyttet søværts.

Der blev forholdsvis hurtigt lavet en ansøgning til kommune og Naturstyrelse om reetablering af vej og stenkastning til det oprindelige. Tilladelse blev givet (bilag C). Kystdirektoratet havde imidlertid en hel anden mening, og først efter en lang høringsperiode (bilag D og E) fik vi medhold (bilag F).
Efter møder og forhandlinger med kommunen er der nu fremkommet et forslag til financiering efter Vejlovens retningslinier (bilag J) og vi kan hermed fremlægge et færdigt projekt.

Generalforsamlingens stillingtagen er afgørende for projektets gennemførelse. Samtidig har projektet et sådant omfang, at det langt overstiger foreningens budgetterede udgifter, selvom man har sparet udgifter til vedligeholdelse i tre år.
Får vi et ja, vil sagen kunne være afsluttet på 4-6 måneder med en kontingentstigning på ca 850,- kr årligt i 25 år, hvor vi værd at bemærke selv bestemmer.
Får vi et nej, ser sagen anderledes ud. Flere af kystgruppens medlemmer vil da begære vejsyn efter vejlovens bestemmelser (bilag J) og sagen bliver derefter overdraget til kommunen, hvilket med garanti vil betyde en væsentlig større udgift og en langt større tidshorisont, der vil kræve midlertidige foranstaltninger, da flere er uden vejadgang med følger som manglende renovation, kloaktømning, post, redning og alm.transport. Risiko for yderligere skader som efter stormen i jan. 2015 vil være nærliggende.
Byrdefordelingen vil næppe blive ændret (se bilag I, juridisk redegørelse). Kommunen er nødsaget til at respektere, at vedligeholdelsen påhviler grundejerforeningen (tinglyst medlemskab, § 2, m.v). En ændring af projektet er ikke sandsynlig og vil øge udgiften (ekspropriation, omfattende vejanlæg mm).

Projektet

Opgaven: at reetablere Hyldebo Strandvej, samt kystsikringen fra Hyldebo Strandvej 14-26 og Pilekrogen 13-17, som det var inden stormen ”Bodil” og som det er beskrevet i projektbeskrivelsen (bilag A).

Tilgrundliggende ansøgninger og tilladelser: Naturstyrelsen, kommunen, Kystdirektoratet (bilag C-G).

Tilbud og priser mm: Kystgruppen har indhentet tre tilbud, men det ene var ikke seriøst. Af de to tilbageværende anbefaler vi tilbuddet fra entreprenør Søren Kristiansen (bilag B). Det er det billigste, og opfylder vores krav. Tilbuddet lyder på ca. 1 mill kr excl. moms. Dertil må vi påregne ekstra materialeforbrug, da der i mellemtiden er skyllet materiale væk fra stranden. Vi anslår, at pengebehovet vil udgøre ca 1.5 mill kr incl. moms.

Finansiering: et lån i Kommunekredit baseret på en kommunegaranti. Et fastforrentet lån på 1.5 mill kr over 25 år vil koste ca. 85.000 kr årligt (afhængig af rente og garantiprovision, når lånet optages). Med 100 medlemmer i grundejerforeningen vil den årlige udgift pr. medlem udgøre ca. 850 kr.


Årlig udgift ( 25 år) udgift pr medlem årligt (cirka)
85.000 kr 850 kr

Der skal efter generalforsamlingen udarbejdes en ansøgning om lån til kommunen, hvorpå Byrådet behandler ansøgningen.

Byrdefordeling: alle medlemmer skal bidrage ligeligt, jfr. Foreningens vedtægter.

Tidshorisont: mellem et halvt til et helt år, afhængig af generalforsamlingens svar og kommunens tidsforbrug ved sagsbehandling.

Yderligere udgifter: Kystgruppen har haft brug for rådgivningsassistance i forbindelse med arbejdet og da gruppen ikke er blevet bevilliget penge af bestyrelsen, har vi selv måttet lægge ud.
Jørn Jensens Consult har modtaget 5247 kr. for teknisk assistance.
LE34 har modtaget 13.530 kr. for udarbejdelsen af den juridiske redegørelse.
Generalforsamlingen må også tage stilling til betaling af disse to poster.

Oversigt bilag:
A. Projektbeskrivelse Link
B. Tilbud fra entreprenør S.Kristiansen Link
C. Tilladelse kommune Link og Naturstyrelse (vej) Link
D. Ansøgning Kystdirektoratet Link
E. Korrespondance Kystdirektoratet Link Link2 Link3 Link4
F. Tilladelse Kystdirektoratet Link
G. Udtalelse af 1982 fra Kystinspektoratet Link og
tilladelse fra Fredningsnævnet af 1983 Link
H. Grundejerforeningens vedtægter Link
I. Juridisk redegørelse fra LE34 Link
J. Lov om private fællesveje (nr 1537 af 21 dec 2010); Link
Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (nr 1580 af
17. dec 2013). Link
K. Jørn Jensens Consult (faktura) Link Link2
L. LE34 juridisk redegørelse (faktura) Link


På vegne af Kystgruppen

Marianne Baandrup Søren Rosing

marianne.baandrup@mail.dk soeren.rosing@jubii.dk

 
top
top
Menu

 

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

  Vejret de kommende dage

 

Årsplan - link

 Farvekoder

Login